末期日子之光

法語

Jésus dans le Coran

english 简体字中文版 ESPAÑOL 繁體字中文版 L’islam tient pour véridiques des récits sur Jésus qui n’apparaissent pas dans le récit de l’Évangile, mais dont ils affirment qu’ils ne s’y trouvent pas par suite...

മലയാളം

Our publications in Malayalam നമ്മുടെ മലയാളം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ 10 അടയാളങ്ങൾ (10 Signs of the Second Coming of Jesus Christ) ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ ( Hope for the Future) ലൈറ്റ് ഫോർ ദി ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് – ജൂലൈ 2021 (Light for the Last...

德語

Sakrileg – Da Vinci Code Kapitel 5-6

Kapitel 5Der Mythos der weiblichen Gottheit und Maria MagdalenaWar Jesus verheiratet?Kapitel 6Möchten Sie Fabeln oder der Wahrheit Glauben schenken? Am Ende seines Lebens schrieb Paulus an Timotheus und drängte seinen...

Werden wir in der Untergrundkirche enden?

Jayne Ozanne, eine leitende Persönlichkeit in der anglikanischen Kirche und ein scheidendes Mitglied des Rates der Erzbischöfe, schrieb einen Bericht, der im Dezember 2004 der Zeitung ‚Times’ zugespielt wurde. Darin...

Sakrileg – Da Vinci Code Kapitel 1-4

Werden die Grundlagen des Christentums erschüttert? Kapitel 1Aussagen von SakrilegSind diese Behauptungen wahr?Kapitel 2Das Konzil von NicäaKonstantinArius und AthanasiusKirche und Staat nach KonstantinKapitel 3Wer hat...

Noch ein Papst

Ein Fernsehbericht beschrieb die Beerdigung von Johannes Paul II als `die erste globalisierte Beerdigung des ersten globalen Papstes`. Das Treffen von politischen und religiösen Vorstehern war sicherlich ein genauso...

Moralische Ausgaben

  Erzwungene Unmoral Eine 25-jährige Kellnerin muss mögliche Kürzungen ihres Arbeitslosengeldes in Kauf nehmen, weil sie eine Anstellung für‚sexuelle Dienstleistungen’ in einem Bordell abgelehnt hat. Dies ist in...

Ist die Kirche das neue Israel

Als ich im Jahre 1970 Christ wurde, las ich die Bibel und kam zu drei Schlussfolgerungen: Die Bibel ist Gottes Wort. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Wir leben in der Endzeit. Der Hauptfaktor für Punkt 3 war die...

Iran, Nordkorea und Atomwaffen

In seiner berühmten Rede im Januar 2002 beschrieb George Bush Iran, Irak und Nordkorea als die Achse des Bösen und beschuldigte sie, Massenzerstörungswaffen anzuschaffen und den Terrorismus zu unterstützen. Jetzt wo...

Iran, Israel und der 12. Imam

  In der Zeitung ‚Daily Express’ vom 29.10.05 erschien ein Bericht über die Drohung von Irans Präsident Ahmadinejad, „Israel von der Landkarte auszulöschen“. Folgende Schlagzeile betitelte den Artikel: „Ein...

Globale Ausgaben

  Globale Friedenspläne Welcher ist der richtige? Rick Warren, der Autor des Bestsellers „Leben mit Vision“ und Leiter einer der grössten Kirche Kaliforniens, der Saddleback-Kirche, hat einen globalen Friedensplan...

Ein Haus auf Sand gebaut

Am 20. Januar 06 erschien in einer englischen Tageszeitung ein Artikel mit dem Titel „Was Sie über die kommende Ölkrise nicht erfahren sollten“ von Jeremy Leggett, einem früheren Spezialisten des Ölgeschäfts. Darin...

Română

西班牙文

Hrvatski

芬蘭語

Valtakunnan palauttaminen Israelille

kirj. Tony Pearce Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? (Apt. 1:6). Tämä oli opetuslasten viimeinen kysymys Herralle Jeesukselle juuri ennen Hänen taivaaseen astumistaan. Kuinka outoa...

Maailman yhdistäminen

kirj. Tony Pearce Viimeinen artikkeli kesällä 2007 Yhdysvallat ja Euroopan Unioni allekirjoittivat uuden trans-atlanttisen taloudellisen kumppanuussopimuksen huippukokouksessa Washingtonissa toukokuun 7. päivänä...

Ostamisen tulevaisuus ja vapauden loppu

The Future of Shopping and the End of Freedom. Going, going, gone.’ Kun nousin liukuportaissa Waterloon asemalla Lontoossa, huomasin mainossarjan, jossa ilmoitettiin tulevasta käteisen rahan lopusta. Se mainosti erästä...

Suuri luopumus

kirj. Tony Pearce Uusi testamentti on täynnä varoituksia, että tämän aikakauden lopussa on suuri luopumus totuudesta, vaikuttaen kristilliseen seurakuntaan. Jeesus itse varoitti, että viimeisinä päivinä on oleva vääriä...

Tuhon aatto?

Kirj. Tony Pearce NYKYINEN KEHITYS LÄHI-IDÄSSÄ JA RAAMATUN PROFETIA TIIVISTELMÄ: Tämä kaikki muistuttaa, että Jumala hallitsee ja että Hän sanoo viimeisen sanan Lähi-Idän asioista. Kaikki, mitä on tapahtumassa valmistaa...

Nouseva maailmanhallitus

Nouseva maailmanhallitusKunnianhimoiset euro-pyrkimykset Nouseva maailmanhallitus Michelangelon Capitolium-kukkulalle suunnittelemassa Campidoglio-rakennuksen loistossa EU:n johtajat allekirjoittivat Euroopan...

ONKO SEURAKUNTA UUSI ISRAEL ?

Kun minusta tuli kristitty vuonna 1970, luin suurimman osan Raamattua ja tulin kolmeen tärkeään johtopäätökseen: Että Raamattu on Jumalan Sana. Että Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse. Että me elämme viimeisiä päiviä...

Tuleeko Islam hallitsemaan?

Khaled Mash‟al, Palestiinan vaalit tammikuussa 2006 voittaneen Hamasin johtaja, piti Damaskossa puheen, joka lähetettiin al-Jazeera-TV:ssä helmikuun 3. päivänä 2006. Hän kehotti Euroopan valtioita pyytämään anteeksi...

JOUKKOTUHO VAI JOUKKOPETOS?

Lähde: www.lightforthelastdays.co.uk (Alkuperäinen artikkeli: Mass Destruction or Mass Distraction, Tony Pearce, Maaliskuu 2004) Ydinsodan uhka on nyt suurempi kuin milloinkaan ennen. Näin sanoo Mohamed El Baradei, YK:n...

EU, Israel ja Palestiina

kirj. Tony Pearce Uusi artikkeli (Kevät 2007) Tuleeko Lähi-Itään sota vai rauha? Tämän artikkelin kirjoittamisen hetkellä media on täynnä uutisia amerikkalaisen hyökkäyksen mahdollisuudesta Iraniin. Israelin armeijan...

Filmi “THE PASSION”

Hyödyllinen vai vahingollinen? Kirj. Tony Pearce (Lihavoinnit suomentajan) Menin katsomaan Passion-filmiä viihteenä, mutta niin, että voisin ensi kädessä sanoa mielipiteeni niille monille, jotka kysyvät siitä minulta...

TARU SORMUSTEN HERRASTA

Alkuperäinen artikkeli: J R R Tolkien, CS Lewis – and the power of the myth, kirj. Tony Pearce Kun Tolkienin vaikuttava tarina, Taru Sormusten Herrasta, pyörii elokuvateattereissa ja siitä on tullut kaupallinen...

Tuleva öljykriisi ja Messiaan paluu

kirj. Tony Pearce Kaksisataa vuotta sitten suurin nopeus, jolla kukaan saattoi matkustaa koko maailmassa oli hevosen nopeus. Nopein tapa lähettää sanoma kaikkialla maailmassa oli antaa se jonkun vietäväksi paikasta A...

EU – MIHIN SE ON MATKALLA?

Tony Blair’in yllätyspäätös järjestää kansanäänestys Euroopan perustuslaista on avannut kokonaisen väittelyn puolesta ja vastaan koskien vahvistuvaa Britannian roolia Euroopassa. Epäilemättä me olemme pian väsyneitä...

UFOt – Vieraita ulkoavaruudesta?

by Tony Pearce Äskettäinen Meksikon hallituksen julkaisema video, jossa 11 lentävää lautasta kiertää valvontakoneen ympärillä, on antanut tukea väitteelle, että tällä planeetalla käy säännöllisesti vierailijoita...

עִברִית

Српски

فارسی